สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128350
Page Views 237885
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
ภาพกิจกรรม ปี 2561
ภาพโครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (14 ก.ค. 63 | อ่าน 131 ครั้ง)
ภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการประชาชน (14 ก.ค. 63 | อ่าน 122 ครั้ง)
ภาพโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (14 ก.ค. 63 | อ่าน 124 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (14 ก.ค. 63 | อ่าน 111 ครั้ง)
ภาพโครงการประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ (14 ก.ค. 63 | อ่าน 112 ครั้ง)
ภาพร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงท้าวสุรนารี (14 ก.ค. 63 | อ่าน 108 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (14 ก.ค. 63 | อ่าน 117 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมท้าความสะอาดแหล่งน้้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ (14 ก.ค. 63 | อ่าน 95 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย (14 ก.ค. 63 | อ่าน 96 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (14 ก.ค. 63 | อ่าน 211 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ แล (14 ก.ค. 63 | อ่าน 91 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข (14 ก.ค. 63 | อ่าน 97 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (14 ก.ค. 63 | อ่าน 102 ครั้ง)
ภาพกิจกรรม 5 ส.ตามนโยบายของรัฐบาล (14 ก.ค. 63 | อ่าน 94 ครั้ง)
ภาพการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน (14 ก.ค. 63 | อ่าน 100 ครั้ง)