สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128316
Page Views 237851
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
ประวัติความเป็นมา
               ตำบลขุยเป็นตำบลที่เก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะของชุมชนและวิธีในการ ดำเนินชีวิตแบบสังคมชนบท ในสมัยก่อนตำบลขุยมีพื้นที่และอาณาเขตที่กว้างขวาง มีความ อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ มีทรัพยากรและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงเพราะแม่น้ำมูล ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมา เดิมเป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2365 ขณะนั้น มีนายพรานชื่อว่า “ พรานเกิด” ออกล่าสัตว์ผ่านมาและเห็นทำเลพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้ไผ่ป่า ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เหมาะสมที่จะตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ดังนั้นพรานเกิดจึงกลับไปปรึกษา และชักชวนภรรยาชื่อว่า “นางจันทร”์ มาตั้งรกรากอยู่อาศัยแต่ในปีแรกยังไม่มีชื่อของหมู่บ้าน ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งไม้ไผ่เกิดออกดอกหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ ขี “ แต่ต่อมาเพี้ยนเป็น “ ขุย “ พรานเกิดเห็นดังนั้นจึงเก็บเมล็ดมาตำและหุงกินซึ่งมีรสชาติเหมือนข้าว พรานเกิดจึง เกิดความคิดในการที่จะตั้งชื่อหมู่บ้าน จึงไดป ้ รึกษากับนางจันทร์ผู้เป็นภรรยาว่าควรตั้งเป็นชื่อ ของหมู่บ้าน จึงใช้เรียกเป็นชื่อของหมู่บ้านและตำบลสืบต่อกันมา จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศแบ่งเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอชุมพวง และดำเนินการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ลำทะเมนชัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 โดยแยกออกมา 4 ตำบล คือ ตำบลขุย ตำบลไพล ตำบลบ้านยาง และตำบลช่องแมว โดยมีสถานะเป็นสภาตำบล จนได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 13 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และต่อมาคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลขุย ได้ทำเรื่องขอยกฐานะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลขุยตำบลขุย เป็นเทศบาลตำบลขุย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ได้รับการยกฐานะและลงนามในร่าง กฎกระทรวงมหาดไทยเป็นอันดับที่ 138