สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128361
Page Views 237896
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชนด้านการรับชำระภาษีและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ
     สถิติการให้บริการด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 mail
     -  สถิติการให้บริการด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 mail

     -  สถิติการให้บริการด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านการรับชำระภาษีและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านการรับชำระภาษีและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านการรับชำระภาษีและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านการรับชำระภาษีและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565) mail

สถิติการให้บริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
     -  สถิติผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 mail
     -  สถิติผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 mail
     -  สถิติผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 mail
     -  สถิติผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 mail
     -  สถิติผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 mail
     -  สถิติผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 mail

     -  สถิติผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  mail

สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
     -  รายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 mail
     -  รายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 mail
     -  รายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 mail
 
     -  รายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565) mail

สถิติการให้บริการประชาชนด้านการบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับงานช่าง
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านการบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับงานช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) mail
     -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชา่ชนด้านการบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับงานช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565) mail

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ปี 2562 mail
     -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 12 เดือน) ปี 2562 mail
     -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ปี 2563 mail
     
     -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 12 เดือน) ปี 256mail

     -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ปี 2564 mail
     -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 12 เดือน) ปี 2564 mail
     -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ปี 2565 mail