สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128355
Page Views 237890
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
สำนักปลัดเทศบาล

นางนุชรี วุฒิพุทธศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 098-5978819

นางอมรลักษณ์ รวดเร็ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนิตยา บุญผูก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายยศพล ทิพย์เนตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุดาวดี ปีตะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสุภาสินี ชัยมงคล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวถนอมศรี ทันไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอัญชลี ทองไทย
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวแก้วใจ นมัสศิลา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิศิษฐ์ ศรีแสดง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธนโชติ แหงไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมบัติ บุญวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป