สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128345
Page Views 237880
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
แผนพัฒนาบุคลากร
-  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 mail
-  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 mail

-  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) mail
-  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 mail
-  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 mail

-  ข้อบังคับเทศบาลตำบลขุยว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลขุย ปี 2564 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) mail
-  ข้อบังคับเทศบาลตำบลขุยว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลขุย ปี 2564 mail
-  ข้อบังคับเทศบาลตำบลขุยว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลขุย ปี 2561 mail

-  คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขุย mail


-  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลขุย ปี 2565 mail
-  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลขุย ปี 2564 mail
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลขุย ปี 2558 mail


หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน mail
-  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 mail
-  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256mail
-  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 mail