สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128315
Page Views 237850
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
กองคลัง

นางจิตฐิมา หยั่งบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 044-009818

นางสุปรียา มูลจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนิภาพร เทนไธสง
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นายเทพพร ชะระตะคุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวรินดา ชนะค้า
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวพิไลวรรณ นกแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ สันทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอรวรรณ กล้าหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป