สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128319
Page Views 237854
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
หัวหน้าส่วนราชการ
                                                                           
                                                                            นางสุนันทา   เทนไธสง
                                                             รองปลัดเทศบาลตำบลขุย รักษาราชการแทน
                                                                             ปลัดเทศบาลตำบลขุย
                                                                          โทรศัพท์ 085-413-4319
                                                                     อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com
 
                                                                            
                                                                             นางสุนันทา   เทนไธสง                                                                      
                                                                           รองปลัดเทศบาลตำบลขุย
                                                                            โทรศัพท์ 085-413-4319
                                                                     อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com

 
                                                              
               นางนุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์                             นางจิตฐิมา   หยั่งบุญ                             นางนุชรี   วุฒิพุทธศาสตร์
               หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                            ผู้อำนวยการกองคลัง               หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
               โทรศัพท์ 098-597-8819                         โทรศัพท์ 080-009-5878                              ผู้อำนวยการกองช่าง
         
อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com              อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com                     โทรศัพท์ 098-597-8819
                                                                                                                                อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com

                                                                        
                                             นางจิตฐิมา   หยั่งบุญ                               นางสุนันทา   เทนไธสง
                               ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน         รองปลัดเทศบาลตำบลขุย รักษาราชการแทน
                                         ผู้อำนวยการกองการศึกษา                   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                         โทรศัพท์ 080-009-5878                           โทรศัพท์ 085-413-4319
                                   อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com                  อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com