สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128283
Page Views 237816
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
     -  คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคลmail
     -  คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนmail
     -  คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานmail

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประเภทบริหารท้องถิ่น

     -  1101  นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)mail
 
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

     -  2101  นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)mail
     -  2102  นักบริหารงานคลัง (ต้น-สูง)mail
     -  2103  นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)mail
     -  2104  นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)mail
     -  2107  นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)mail

ประเภทวิชาการ

     -  3101  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)mail
     -  3102  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)mail
     -  3103  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)mail
     -  3201  นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)mail
     -  3202  นักวิชาการคลัง  (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)mail
     -  3801  นักพัฒนาชุมชน  (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)mail
     -  3803  นักวิชาการศึกษา  (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)mail

ประเภททั่วไป

     -  4101  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)mail
     -  4203  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)mail
     -  4204  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)mail
     -  4601  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)mail
     -  4701  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)mail