สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128351
Page Views 237886
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (11 ก.ค. 65 | อ่าน 69 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 (06 ก.ค. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขุย ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 มิ.ย. 65 | อ่าน 119 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลขุย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (03 พ.ค. 65 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลขุย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (03 พ.ค. 65 | อ่าน 70 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) (22 เม.ย. 65 | อ่าน 70 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) (22 เม.ย. 65 | อ่าน 69 ครั้ง)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำปี 2564 (07 เม.ย. 65 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลขุย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับ (23 ก.พ. 65 | อ่าน 133 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลขุย เรื่อง ขายเศษซากพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลา (11 พ.ย. 64 | อ่าน 195 ครั้ง)